Uitvoe­rings­agenda Mobi­liteit (natransport fossielvrij)


30 september 2015

Motie van het raadslid J. F. W. van Lammeren inzake de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (natransport fossielvrij).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Uitvoeringsagenda Mobiliteit;

Constaterende dat;

Het college een betere luchtkwaliteit in de stad nastreeft;
Er op dit moment al drie distributiecentra zijn waar goederen worden overgeslagen op schoon (liefst uitstootvrij) natransport de stad in, en het college nog twee van deze distributiecentra wil faciliteren;

Overwegende dat:

Schoon vervoer volgens de Partij voor de Dieren per definitie uitstootvrij zou moeten zijn;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Zich ten doel te stellen om alle natransport de stad in, in 2020 volledig uitstootvrij te hebben.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

J. F. W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen