Uitvoe­rings­agenda Mobi­liteit (Proef Uitstoot­vrije binnenstad)


30 september 2015

Motie van het raadslid J. F. W. van Lammeren inzake de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (Proef Uitstootvrije binnenstad).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Uitvoeringsagenda Mobiliteit;

Constaterende dat;

De Uitvoeringsagenda Mobiliteit voorstellen doet om de binnenstad autoluw te maken;
De Agenda Groen voorstellen doet om de uitstoot van broeikasgassen te beperken (en op de duur te voorkomen)
Beide agenda’s nauw verbonden met elkaar zijn in uitstootvrije auto’s. Dat wil zeggen dat de meeste auto’s vooralsnog niet uitstootvrij zijn en met het weren van dergelijke auto’s twee agenda’s gediend zijn
Een groot deel van het centrum van Brussel sinds juni autovrij verklaard is voor een proefperiode van acht maanden, waarbij alleen bewoners en bedrijven met eigen garage toegang krijgen tot het aangewezen centrumgebied, ongeacht de uitstoot van hun voertuig(-en);

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In navolging van het Brusselse voorbeeld en om twee doelen van de twee Agenda’s in één klap te bereiken, onderzoek te doen naar het instellen van een langdurige proef om in het weekend alleen uitstootvrije voertuigen te accepteren in het centrum.
Hierbij de voertuigen van de bewoners van het centrum vrij te stellen.

Het lid van de gemeenteraad,

J. F. W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GroenLinks

Tegen

Alleanderepartijen

Lees onze andere moties

Uitvoeringsagenda Mobiliteit (bij inrichting en herinrichting autoluwe zones creëren)

Lees verder

Agenda Groen (handhaving verbod scooters in parken)

Lees verder

    Word actief Doneer