(Tot nader order) Scha­lieg­asvrij verklaren van Amsterdam


16 mei 2013

De raad,

Gehoord de discussie over schaliegaswinning in of nabij Amsterdam,

Overwegende dat:
- Er een aanvraag is gedaan bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor een opsporingsvergunning voor schaliegas;
- Het Ministerie van Economische Zaken heeft bepaald dat er geen vergunning wordt verleend voordat een studie is uitgevoerd naar milieuschade en veiligheid van schaliegaswinning;
- Het onderzoek door het Ministerie van EZ is gegund aan een consortium van de ingenieursbureaus Witteveen + Bos, Arcadis en Fugro;
- Zowel Arcadis als Fugro belangen hebben in de schaliegasindustrie;
- Een gedeelte van het concessiegebied zich uitstrekt over de gemeente Amsterdam;
- Amsterdam een dichtbevolkt gebied is te midden van natuur;
- Bij het ‘fracken’ (het winnen van gas uit schalie) grote hoeveelheden water en chemicaliën worden gebruikt, die een bedreiging vormen voor schoon water;
- De winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden;
- De gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die nodig kan zijn voor de proefboring (die voortvloeit uit de opsporingsvergunning);

Voorts overwegende dat:
- Amsterdam via de weg van de trias energetica toewerkt naar een klimaatneutrale, duurzame stad;
- Het mogelijk maken van schaliegasboringen een hindernis vormt voor het verder uitrollen en ontwikkelen van duurzame, schone, hernieuwbare energie;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
niet akkoord te gaan met het voorlopig verlenen van vergunningen van (proef)boringen naar schaliegas en zich daarbij actief op te stellen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

VVD, CDA