Jaar­re­kening 2012 (verant­woording subsidies)


15 mei 2013

Motie van de raadsleden de heer van Lammeren (PvdD), de heer Paternotte (D66), de heer Drooge (CDA) en de heer Ivens (SP) inzake Jaarrekening 2012 (verantwoording subsidies)

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie inzake Jaarrekening 2012,

Constaterende dat

De Amsterdamse gemeenteraad het inhoudelijk verslag wat bij de aanvraag tot vaststelling van ene subsidieaanvraag vanuit de algemene subsidieverordening Amsterdam niet ontvangt.

Overwegende dat

Dit voor de gemeenteraad van belang is om inzicht te krijgen in de doelmatigheid en effectiviteit van de verstrekte subsidies.

Bij het verstrekken van subsidies vanuit de Algemene Subsidieverordening Amsterdam een inhoudelijk verslag toe te voegen over de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend en de mate waarin de beoogde doelstellingen zijn gerealiseerd. Op basis van de door de subsidieontvanger verplichte afgelegde verantwoording (conform ASA artikel 14 lid 2).

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De leden van de gemeenteraad,

J. F. W. Van Lammeren

J.M. Paternotte

A.H. Van Drooge

L.F.G. Ivens


Status

Ingediend

Voor

Tegen

VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake vaststellen Verordening Parkeerbelastingen 2013-II (Differentiatie parkeertarieven)

Lees verder

(Tot nader order) Schaliegasvrij verklaren van Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer