Motie inzake het scha­lieg­asvrij verklaren van Amsterdam


16 mei 2013

De raad,

Gehoord de discussie over schaliegaswinning in of nabij Amsterdam,

Overwegende dat:
- Er een aanvraag is gedaan bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor een opsporingsvergunning voor schaliegas;
- Het Ministerie van Economische Zaken heeft bepaald dat er geen vergunning wordt verleend voordat een studie is uitgevoerd naar milieuschade en veiligheid van schaliegaswinning;
- Het onderzoek door het Ministerie van EZ is gegund aan een consortium van de ingenieursbureaus Witteveen + Bos, Arcadis en Fugro;
- Zowel Arcadis als Fugro belangen hebben in de schaliegasindustrie;
- Een gedeelte van het concessiegebied zich uitstrekt over de gemeente Amsterdam;
- Amsterdam een dichtbevolkt gebied is te midden van natuur;
- Bij het ‘fracken’ (het winnen van gas uit schalie) grote hoeveelheden water en chemicaliën worden gebruikt, die een bedreiging vormen voor schoon water;
- De winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden;
- De gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die nodig kan zijn voor de proefboring (die voortvloeit uit de opsporingsvergunning);

Voorts overwegende dat:
- Amsterdam via de weg van de trias energetica toewerkt naar een klimaatneutrale, duurzame stad;
- Het mogelijk maken van schaliegasboringen een hindernis vormt voor het verder uitrollen en ontwikkelen van duurzame, schone, hernieuwbare energie;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
besluit
- De gemeente Amsterdam uit te roepen tot schaliegasvrije gemeente,
- zich actief in te zetten voor het voorkómen van vergunningverlening en (proef)boringen.


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA