Begroting 2018 (subsidie Artis voor­waar­delijk toekennen)


8 november 2017

Amendement van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2018 (subsidie Artis voorwaardelijk toekennen).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018.

Constaterende dat:

- op 21 april 2016 bij de Agenda Dieren een amendement is aangenomen waarin het college verzocht is om heldere afspraken met Artis te maken ten aanzien van onder andere het dierenwelzijn en er nog op nog geen enkele manier duidelijk is gemaakt wat deze afspraken zullen inhouden.

Overwegende dat:

- gezien het grote bedrag dat Artis jaarlijks van de gemeente ontvangt, verwacht mag worden dat er binnen anderhalf jaar afspraken gemaakt kunnen worden.

Besluit:

Op pagina 124 in de laatste regel “, Artis” te verwijderen;
Op pagina 125 onder de kop Lasten de tekst “s aan Artis (€3,85 miljoen en” te schrappen;
In de tabel op pagina 127 de eerste regel “Artis €3.850.000” te schrappen en de nummering hiermee overeenkomstig aan te passen;
Op pagina 127 onder “Toelichting” bij punt 1 toe te voegen: “De subsidie aan Artis wordt niet toegekend voordat er afspraken zijn gemaakt conform amendement 426 dat hiertoe werd aangenomen door de gemeenteraad op 21 april 2016. Totdat deze afspraken in samenspraak met de gemeenteraad zijn gemaakt wordt het bedrag apart gehouden in de Algemene Middelen.”
Op pagina 500 onder programmaonderdeel “3 Verkeer en Openbare ruimte” in de tabel de regel “Natura Artis Magistra 3.850.811” te schrappen en de bedragen in de tabel hiermee overeenkomstig aan te passen.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

D66, SP, VVD, PvdA, CDA, PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Begroting 2018 (mogelijkheid bekijken voor uitbreiding meetnet luchtkwaliteit)

Lees verder

Begroting 2018 (bladeren niet onnodig verwijderen)

Lees verder

    Word actief Doneer