Begroting 2018 (moge­lijkheid bekijken voor uitbreiding meetnet lucht­kwa­liteit)


8 november 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2018;

Overwegende dat:

de gemeente via het luchtmeetnet de ontwikkeling van de luchtkwaliteit volgt;

de GGD Amsterdam 12 meetstations heeft die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar de luchtkwaliteit in de gaten houden;
er in Watergraafsmeer en Gaasperdam en deze omgeving geen meetstation te vinden is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de mogelijkheden te onderzoeken het aantal meetstations uit te breiden, met bijvoorbeeld nieuwe meetstations in Watergraafsmeer en Gaasperdam, met het doel veranderingen in de luchtkwaliteit door de hele stad goed te kunnen monitoren;
hiertoe een voorstel met overzicht van de kosten voor aanpassingen in het meetnet naar de gemeenteraad te sturen in het eerste kwartaal van 2018;
indien door de raad gewenst hiervoor een dekking te zoeken bij de Begroting 2019.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen