Struc­tuur­visie 2040 (Wonen, werken en verbin­dingen over het water)


16 februari 2011

Motie van de raadsleden Jager, Van Drooge en van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040 Amsterdam economisch sterk en duurzaam : wonen, werken en verbindingen over het water

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040 Amsterdam economisch sterk en duurzaam;
Overwegende dat:

- Het grondgebied van Amsterdam voor 25 % bestaat uit waterpercelen en derhalve water en land in Amsterdam altijd nauw met elkaar verweven zijn,
- De verschillende functies van stedelijk water: fysiek systeem (waterberging, ontwatering, riool), transportsysteem (mensen en goederen), deel van de openbare ruimte (wonen, recreatie, representatie) bepalend zijn voor het profiel en de positie van de waterstructuur binnen het stedelijk patroon.
- Als gevolg van verdere verdichting van de stad deze functies in steeds wisselende rangorde ten opzichte komen te staan en in de tijd een andere (hoger of lager) prioriteit moeten kunnen krijgen.
- De transportfunctie in bijvoorbeeld de binnenstad en richting de binnenstad opnieuw een hogere waardering zou kunnen krijgen (elektrisch vracht- en personenvervoer) vanwege congestie in het centrum enerzijds en technologische vernieuwing in de vervoerbranche anderzijds,
- Op het water de realisatie van “grond”gebonden woningen, vrije kavelwoningen en autarkisch wonen (zonder nutaansluitingen) mogelijk is en tegen lagere kosten dan op het land,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders bij de op te stellen watervisie te betrekken:

- Dat de functie wonen op het water als integraal onderdeel van het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium wordt gezien zien, waarbij veranderingen in de waterhuishouding, toenemende ruimtedruk, woningdiversiteit, het principe van de ongedeelde stad en de functies recreatie en transport in onderlinge samenhang steeds tegen elkaar worden afgewogen.
- het in kaart brengen van het gehele watersysteem met alle functies en een samenhangend en toekomst- en klimaatbestendig waterbeleid te formuleren.
- te inventariseren in welke delen van de stad de functie wonen en werken op het water middels verplaatsbare waterwoningen en varende woonschepen, een (ruimere) plek kan krijgen en verzoekt het college hierbij de volgende locaties te betrekken:
- Oost: oa. Zeeburgereiland, IJburg-baai, Cas Oorthuyskade, Grote Rieteiland Diemerzeedijk, Over Diemerweg, Zeeburgerkade bij Cruquisweg
- Noord: oa.Johan van Hasseltkanaal, Noorder IJ-plas
- West: oa. Minervahaven(kade), Nieuwe Houthavens
- Nieuw West: oa. Sloterplas-Noordzijde
- Nieuwe Meer: oa. Oude Haagse Weg, Riekerweg

- Welke aanvullende vervoersverbindingen via het water voor
de korte en middellange afstand, waarbij de fiets aan boord kan worden meegenomen,
binnen afzienbare tijd realiseerbaar en financieel haalbaar kunnen worden.
Hierbij dient de rendabele draagvleugelbootverbinding met IJmuiden en Velsen ter
inspiratie evenals de succesvolle Aqualiner in de regio Rotterdam en de Drechtsteden.
Private (rondvaart)rederijen en OV-bedrijven zouden bij dit onderzoek en eventuele
uitvoering betrokken moeten worden. Opstapplekken zijn gesitueerd bij OV-haltes en
P/R voorzieningen aan land. Aan boord zullen ruime fietsstal faciliteiten aanwezig
moeten zijn. Bij dit onderzoek worden de volgende routes betrokken:

- CS – Motorkanaal/Hamerstraatgebied-Albemarle-(Nieuwendam)-Oranjewerf- Azartplein – CS
- CS – Dintelweg-C.Douwes Kanaalwest/TuindorpOostzaan-Achtersluitspolder/Noorder IJplas – Zaandam-Hembrug – Oude Houthaven – CS
- CS – Oranjesluizen – IJburg-Almere-Blocq van Kuffelen/Almere-Muiderhoek –IJburg – Oranjesluizen – CS
- Stadhuis - Amstelstation – Oude Kerk a/d Amstel – Amstelstation – Stadhuis

- te onderzoeken welke nieuwe waterverbindingen tussen stadsdelen en binnen stadsdelen levensvatbaar kunnen zijn.
- te onderzoeken of de transportfunctie in bepaalde gebieden van de stad (bijvoorbeeld Amsterdam-Centrum) een hogere prioriteit kan krijgen.
En verzoekt het College over de uitkomst van dit onderzoek aan de Raad te
rapporteren.


De leden van de Gemeenteraad:

G. Jager
A.H. van Drooge
J. van LammerenStatus

Ingediend

Voor

VVD, GroenLinks, D66, SP

Tegen