Struc­tuur­visie 2040 (Kwetsbaar Waterland en Monu­ment­waar­digheid Binnenstad)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Verbeet, van Drooge en van Lammeren inzake Kwetsbaar Waterland en Monumentwaardigheid Binnenstad

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

Overwegende:
(1) Dat hoogbouw langs de A10 in Noord met het oog op de gewenste visuele bescherming van Waterland ‘in principe’ niet gewenst is (pag. 41 laatste zin) terwijl B&W in de Nota van beantwoording (20.1.8, i0349) heeft besloten de woorden ‘in principe’ hier te schrappen,
(2) Dat onderkeldering van monumenten (pag. 42, 3.6 1e alinea) gezien de aard van deze gebouwen niet moet worden aangemoedigd,
(3) Dat het omvangrijke monumentenbestand in het centrum, dat zowel cultureel als economisch van vitaal belang is voor de hele stad, na alle inspanningen van voorgaande jaren niet vanzelf in stand zal blijven, maar dat het behoud daarvan ook van de gemeente de nodige inspanning zal blijven vergen, wat als beleidsdoelstelling behoort te worden uitgesproken,
(4) Dat in de naaste toekomst veel grote gebouwen leeg komen te staan, zoals de Rechtbank en een aantal UVA-gebouwen, waarvoor gemeentelijke regie is vereist om de door het gemeentebestuur nagestreefde functiemenging en duurzaamheid te waarborgen,

Besluit:
(1a) Pag. 41, 3.5, laatste zin: de woorden ‘in principe’ te schrappen,
(1b) Pag. 230, laatste zin van 4.1.1, de woorden ‘verdient hoogbouw niet de voorkeur’ te wijzigen in: ‘is hoogbouw niet gewenst’.
(1c) Pag. 293, 3.2, de zin ‘Amsterdam onderzoekt’ … t/m ‘windmolens’, te wijzigen in: ‘Amsterdam sluit zich hierbij aan’.
(2) Pag. 42, eerste alinea van 3.6, de zin ‘Onder de (historische) panden in het centrum komen extra verblijfsruimten’, te wijzigen in: ‘Onder daarvoor geschikte panden in het centrum komen extra verblijfsruimten’.
(5) De hiervoor genoemde wijzigingen en toevoegingen op andere plaatsen waar nodig eveneens door te voeren.

Het lid van de Gemeenteraad,

M. Verbeet
L. van Drooge
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

D66, VVD