Struc­tuur­visie 2040 (Welstand­kader aanpassen voor groene daken)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren, Michiel Mulder en Marieke van Doorninck inzake de Structuurvisie 2040: aanpassing welstandskader ten behoeve van de aanleg van groene daken

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
in de Structuurvisie wordt gesproken over aanpassing van het welstandskader ten behoeve van klimaatneutrale bouw;
in de welstandsnota eisen zijn opgenomen die de aanleg van een groen dak (vegetatiedak) op een (bestaand) pand bemoeilijken, met name wanneer dit vanuit de openbare ruimte zichtbaar is.

Overwegende dat
groene daken een belangrijke bijdrage leveren aan waterberging in de stad en panden isoleren (reductie CO2-uitstoot), fijnstof vasthouden, de biodiversiteit bevorderen en in de zomer de temperatuur van de stad naar beneden brengen, wat een positieve werking heeft op de gezondheid van mensen;
versoepeling van de welstandseisen met betrekking tot de aanleg van groene daken ervoor kan zorgen dat er meer groene daken worden aangelegd, wat bovengenoemde voordelen oplevert.


Besluit in te voegen na “Daarbij kunnen naast het maaiveld ook de gevels en de daken worden benut.” (p. 132) ‘Voor grootstedelijke projecten te besluiten dat in juridisch-planologische documenten zoals het welstandskader de aanleg van groene daken altijd mogelijk wordt gemaakt, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn die de voordelen die groene daken hebben voor het milieu, wateropvang, de stad en de desbetreffende woning, aantoonbaar overstijgen’.

En

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
met de stadsdelen in gesprek te gaan om hun welstandskaders ook op deze wijze aan te passen.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren
Michiel Mulder
Marieke van Doorninck


Status

Ingediend

Voor

PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SP

Tegen