Struc­tuur­visie 2040 (Water­visie)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Van Drooge, Jager, van Lammeren inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040
(watervisie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040;

Overwegende dat:

- de ruimtelijke kwaliteit van Amsterdam wordt bepaald door het vele water en groen;
- het huidige vaarnetwerk grotendeels is aangelegd vóór de twintigste eeuw;
- sinds de stadsuitbreidingen van de tweede helft van de twintigste eeuw water vaak alleen wordt gezien als sierobject;
- de ruimtelijke kwaliteit van de stad daarmee achteruitgaat.

Spreekt uit dat:

- de aanwezigheid van bevaarbaar water in Amsterdam de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving verhoogt.

Verzoekt het college:

- binnen een jaar met de in de Structuurvisie Amsterdam 2040 aangekondigde watervisie te komen, waarin ten minste ten aanzien van bovengenoemde punten een visie wordt geformuleerd.

De leden van de gemeenteraad,

A.H. van Drooge
G. Jager
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

VVD, D66, SP, GroenLinks

Tegen