Struc­tuur­visie 2040 (Gaas­perpark)


16 februari 2011

Amendement van het raadslid Van Doorninck, Mulder, Manuel en van Lammeren inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040 (Gaasperpark)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,
Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040

Overwegende dat:
- Het Gaasperpark als geheel in de Hoofdgroenstructuur is opgenomen als stadspark
- Verschillende gebieden in het park het karakter hebben van ruigtegebied/struinnatuur
- In de Structuurvisie van de provincie Noord-Holland is het gehele Gaasperplaspark onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, met de Valburgdreef als grens.
- De gewenste versterking van de recreatieve functie van het park met onder andere ruimte voor evenementen, een belangrijke impuls kan geven aan het gebied maar het risico met zich meedraagt dat de ruigtegebieden en de ecologische waarde daarvan onder druk komen te staan.

Voorts overwegende dat:
- Het wenselijk is te komen tot een differentiatie van de groentypologieën in het Gaasperpark door enkele gebieden aan te wijzen als ruigtegebied/struinnatuur. -
- Het gebied ten westen van het Jan Schaeferpad (fietspad), tussen de Valburgdreef en de oever van de Gaasperplas

Besluit:

-Het college op te dragen in het kader van de verkenning gaasperdam in samenspraak met het Milieucentrum Amsterdam en diverse groengroepen in ZuidOost een differentatie aan te brengen, zoals het schietwilgenbos, het gebied ten westen van de Jan Schaeferpad als ruigtegebied/struinnatuur in worden aangewezen en ook als zodanig worden opgenomen in de Hoofdgroenstructuur

Het lid van de gemeenteraad,

G.A.M van Doorninck
M. Mulder
I. Manuel
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP, CDA

Tegen

VVD