Struc­tuur­visie 2040 (Verdichting)


16 februari 2011

Amendement van de raadsleden Mulder, Van der Ree, Van Doorninck en van Lammeren inzake verdichting (Structuurvisie)

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie in de raad;

Constaterende:
• Dat één van de centrale doelstellingen van de Structuurvisie de verdichtingsopgave van de stad is, waarbij tot 2040 netto 70.000 woningen moeten worden toegevoegd;
• Dat er in de Structuurvisie wordt gesteld dat om ‘netto’ 70.000 woningen over te houden er zeker 100.000 woningen gebouwd moeten worden, aangezien tegelijkertijd veel eenheden aan de voorraad worden onttrokken;
• Dat het streven is om de voorraad met gemiddeld 2.300 woningen per jaar te laten groeien;
• Dat het visiegedeelte van de Structuurvisie op blz. 8 opent met de doelstelling “Intensiever gebruik bestaande stad”;
• Dat de tekst over IJburg tweede fase op blz. 70 stelt dat IJburg wordt uitgebreid met de zogeheten tweede fase: vier nieuwe eilanden met maximaal 9.200 extra woningen;
• Dat op blz. 70 voorgesteld wordt dat IJburg tweede fase een stedelijk karakter krijgt, met een woningdichtheid die het dubbele is van de dichtheid op andere Vinexlocaties.

Overwegende:
• Dat verdichting een instrument is om de kwantitatieve woningbehoefte te accommoderen, maar het dat het doel moet zijn om mensen prettig te laten wonen;
• Dat verdichten van de stad alleen kan op locaties waar een echt stedelijk milieu kan worden gerealiseerd met gebouwd parkeren, echte hoogbouw, parken en goed openbaar vervoer;
• Dat het opnemen van het aantal op te leveren woningen per jaar goed is omdat het de vinger aan de pols houdt van de woningproductie, maar dat dit niet ten koste mag gaan van kwalitatief goede woonmilieus;
• Dat er in de stad voldoende ruimte moet overblijven voor bebouwing in lagere dichtheden, zoals grondgebonden woningen;
• Dat bij de verdichtingsopgave woonkwaliteit en de wensen van de eindgebruiker voorop horen te staan en de toevoeging van netto 70.000 woningen geen doel op zich mag zijn.

Besluit:

• In de samenvatting van de Structuurvisie (blz. 8) de kop “Intensiever gebruik bestaande stad”, te vervangen door de kop zoals gebruikt op blz 18: “Een aantrekkelijke stad”;
• In de samenvatting van de Structuurvisie (blz. 10) de kop “Intensivering gebruik bestaande stad” te vervangen door de kop “Meer woonkwaliteit in de stad”;
• De tekst op blz. 70: “IJburg tweede fase heeft een stedelijk karakter, met een woningdichtheid die het dubbele is van de dichtheid op andere Vinexlocaties, en een gemengd woon-werkmilieu.” te vervangen door de tekst: “IJburg tweede fase heeft een gemengd groenstedelijk woon-werkmilieu dat nauw aansluit bij de wens van de eindgebruiker met woningen in of aan het water, veel ruimte voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap en relatief veel grondgebonden woningen.”;
• Op blz. 91 aan de tekst: “De totale opgave, zeventigduizend woningen, moet in de periode 2010–2040 worden gerealiseerd.”, toe te voegen: “Woonkwaliteit en de wensen van de eindgebruiker staan daarbij voorop, waardoor de verdichting met netto 70.000 woningen niet gezien wordt als doel op zich.”;
• Op blz. 290 aan de tekst: “In de periode van 2010 tot 2040 worden in Amsterdam netto 70.000 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd.”, toe te voegen: “Woonkwaliteit en de wensen van de eindgebruiker staan daarbij voorop, waardoor de verdichting met netto 70.000 woningen niet gezien wordt als doel op zich.”
• Waar dit redactioneel mogelijk is in de tekst waar 70.000 als ‘doel van de structuurvisie’ wordt aangehaald, dit te nuanceren met “mits dit een woonmilieu oplevert dat voldoende aansluit bij de consumentenwensen”;
• Toe te voegen binnen de nieuwe paragraaf ‘uitgangspunten’ in hoofdstuk 1
• ‘De stad van de toekomst is een stad waar de mens centraal staat. Verdichten is nodig omdat de ruimte in de stad schaars is, zo goed mogelijk gebruikt moet worden en om in de woningbehoefte te voorzien, economische dynamiek te houden en het omliggende land groen te houden, maar is geen streven op zich zijn. Daar waar verdichten kan moeten we het doen, maar niet ten koste van kwaliteit. Kwaliteit van wonen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de woonomgeving en door groen, water en mooie openbare ruimte. Met de stadstraten en-pleinenvisie zijn concrete plekken aangewezen waar de openbare ruimte aangepakt wordt en met het aanwijzen van metropolitane plekken in de stad wordt openbare ruimte op die plekken gebruiksvriendelijker. Kinderen en gezinnen koesteren we in de stad door ook meer ontspannen woonmilieus te creëren, door de openbare ruimte gebruiksvriendelijk in te richten en door bij nieuwe plannen goed rekening te houden met de behoefte aan scholen en kinderopvang.’

De leden van de Gemeenteraad,

M. Mulder
D.A. van der Ree
G.A. van Doorninck
J.F. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66, SP, CDA

Tegen