Struc­tuur­visie 2040 (Elec­trisch aange­dreven navervoer)


16 februari 2011

Motie van de raadsleden Bergervoet, Schimmelpennink, Mulder, van Drooge en van Lammeren inzake navervoer openbaar vervoer.

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

Overwegende dat:
- De vervoersdruk binnen de stad toe zal nemen met verdergaande binnenstedelijke verdichting
- Een overgang naar andere modaliteiten hiervoor noodzakelijk is.
- Dat het openbaar ervoer verbeterd moet worden, onder andere door nieuwe OV-verbindingen en meer fijnmazig OV
- Dat ook het navervoer vanaf de stations en P+R locaties verbeterd moet worden Dat individueel openbaar vervoer in de vorm van kleine electrisch aangedreven auto’s hier in de toekomst mogelijk een belangrijke rol in gaat spelen

Verzoekt het college:
- Een begin te maken met verbetering van het navervoer en het netwerk van stallingsplaatsen voor de kleine elektrisch aangedreven auto’s door middel van en pilot voor ontsluiting en promotie van het Amstel III gebied met stallingsplaatsen bij metrostations en bij kantoren en bedrijven

De leden van de Gemeenteraad,

M. Bergervoet
L. Schimmelpenninck
M. Mulder
L. van Drooge
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, VVD, SP, D66

Tegen