Struc­tuur­visie 2040 (Snelwegen)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Mulder, Van Drooge, Van Doorninck en van Lammeren snelwegen (Structuurvisie)

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040,

Overwegende dat:
- De snelwegen door en rond de stad veel ruimtebeslag innemen
- De snelwegen zorgen voor aantasting van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast aan weerszijde hiervan, zodat dure ingrepen nodig zijn om toch woningbouw te plegen
- De snelwegen op veel plekken gelegen zijn op locaties die zich goed lenen voor woningbouw, zoals de uitrol van het centrummilieu richting West (ring A10) en de A2 langs de Amstelscheg

Verzoekt het college:
- Een toekomstvisie te ontwikkelen voor de snelwegen binnen de stad, waaronder de ring A10 en de A2
- Hierbij de volgende opties te betrekken:
- Het op bepaalde plekken overkluizen van de snelweg, vergelijkbaar met de ontwikkeling rond het Bos en Lommerplein.
- Het verdiepen en overkluizen van een aanmerkelijk deel van de weg, vergelijkbaar met de plannen rond de A9 in Zuidoost.
- Het volledig onder de grond brengen van de weg, zoals dit ook voor de Zuidas voorzien wordt.
- Hierover te rapporteren aan de raad

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,

M. Mulder
L. van Drooge
G.A. van Doorninck
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

VVD, D66, SP

Tegen