Struc­tuur­visie 2040 (Toetsen hoog- en midden­hoogbouw binnen de A10)


16 februari 2011

Amendement van het raadslid Verbeet, van Droge en van Lammeren inzake het inpassen en toetsen hoog- en middenhoogbouw binnen de A10.


Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de structuurvisie 2040,

Overwegende:
- Dat hoogbouw het stadsbeeld kan verrijken en terecht wordt gestimuleerd op daarvoor geschikte plaatsen, met name bij OV-knooppunten langs de Ringweg A10,
- Dat de grachtengordel op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat en dat de visie op hoogbouw volgens de structuurvisie ‘vanzelfsprekend beschermend’ is voor het beschermde gebied (pag. 41, 1e alinea)
- Dat het nieuwbouwprogramma in de 2 km-zone en binnen de Singelgracht bovendien niet leidt tot hoge(re) dichtheden,

Voorts overwegende:
(1) Dat in de concept-structuurvisie onder hoogbouw alleen gebouwen worden verstaan die hoger zijn dan 30 meter (pag. 227, 4.1), terwijl lagere gebouwen die meer dan twee keer zo hoog zijn als hun directe omgeving in het laatste structuurplan en in de januari-versie van de structuurvisie (daar pag. 238) ook als hoogbouw werden beschouwd,

(2) Dat in de structuurvisie ‘tot regel is verheven’ dat gebouwen in de 2 km-zone naar het voorbeeld van de op 2 kilometer van het Unescogebied (kerngebied en bufferzone) staande Rembrandtoren, gezien vanuit het Unescogebied, niet hoger mogen lijken dan de gemiddelde bebouwing (pag. 231, 3e alinea), maar dat die regel niet bindend is gemaakt, gezien o.a. de beschrijving van de HER-procedure (pag. 232, laatste alinea); ten tweede dat in de 2 km-zone en in het Unescogebied een maximale hoogte van 30 meter geldt (pag. 231 links onder) terwijl daar o.a. volgens de daaropvolgende pagina wél hoger dan 30 meter mag worden gebouwd, en ten derde dat er blijkens het voorgaande wat de toegestane hoogtes betreft feitelijk geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 2 km-zone en het Unescogebied,

(3) Dat schaalbreuk in het Unescogebied volgens de structuurvisie ‘niet zonder meer’ is toegestaan (pag. 230 rechts onderaan) terwijl schaalbreuk in zo’n gebied sowieso niet toegestaan zou mogen worden, en verder dat voor dat gebied ten onrechte wordt uitgegaan van de ‘pakhuishoogte’ van 30 meter als dominante hoogtemaat (pag. 230), terwijl aansluiting gewenst is bij de werkelijke hoogtematen in dat gebied, die voor het overgrote deel variëren van 15 tot 22 meter,

(4) Betreffende de hoogbouwaccenten boven de 60 meter in de ovale zoekgebieden en de 2 km-zone: ten eerste dat deze gebieden elkaar overlappen (kaart pag. 229), waardoor in de overlappingen twee tegenstrijdige hoogteregiems gelden, wat impliciet ook wordt toegegeven met de constatering dat beide regiems ‘met elkaar kunnen conflicteren’ (pag. 230 rechter kolom 3e alinea), ten tweede dat wordt geconstateerd dat de bedoelde hoogteaccenten in de zoekgebieden perspectivisch zouden wegvallen zoals de Rembrandttoren op twee kilometer afstand perspectivisch wegvalt (pag. 72), wat zonder meer onjuist is gezien het feit dat solitaire torens boven 60 meter in de zoekgebieden tot vlak bij het Unescogebied zijn toegestaan, en ten derde dat er genoeg ruimte voor hoogteaccenten vanaf 60 meter zal resteren als het regiem van de 2 km-zone ook voor de overlappingen van kracht wordt verklaard,


Besluit:
(1) Hoogbouwdefinitie:
- Op pag. 227, 4.1, de zin ‘Onder hoogbouw wordt verstaan: gebouwen vanaf 30 meter hoogte’ te wijzigen in: ‘Onder hoogbouw wordt verstaan: gebouwen vanaf 30 meter hoogte of tweemaal de hoogte in hun directe omgeving, en onder middelhoogbouw: gebouwen van 22,50 tot 30 meter hoogte of 25% hoger dan hun directe omgeving’.
(2) De 2 km-zone:
- Op pag. 231 de 3e alinea, ‘Rondom het Singelgrachtgebied … t/m van het Singelgrachtgebied’, te wijzigen in: ‘Rondom het Unescogebied (kerngebied en bufferzone) is op de kaart een zone van 2 km opgenomen. Hoogbouw is hier alleen toegestaan als onder meer is voldaan aan het zichtbaarheidscriterium zoals omschreven bij punt l van de HER-procedure’.
- Op pag. 232, 4.1.4 bij punt 1 van de omschrijving van de HER-procedure, het zinsdeel ‘(in bepaalde gevallen verplicht)’ te wijzigen in: ‘(in bepaalde gevallen verplicht, onder andere voor middelhoogbouw en hoogbouw in het Unesco-gebied en voor hoogbouw in de 2 km-zone, in welke zone de zichtbaarheid vanuit het Unesco-gebied van de Rembrandttoren op 2 kilometer afstand van dat gebied als bovengrens voor de toelaatbare hoogte geldt)’.
(3) Het Unescogebied:
- Op pag. 230, 4.1.2, de tekst vanaf ‘Hoogbouw en het gebied binnen de Singelgracht’ … t/m ‘hier acceptabel’ te wijzigen in: ‘Hoogbouw en het Unescogebied (kerngebied en bufferzone). Een belangrijk aspect van het hoogbouwbeleid is de bescherming van de bijzondere kwaliteiten van het Unescogebied, zie hoogbouwkaart. Schaalbreuk of aantasting van weefsel of typologie zijn hier niet acceptabel. In dit gebied is maximaal middelhoogbouw toegestaan, alsmede hogere bebouwing voor zover passend binnen de per heden vigerende bestemmingsplannen, e.e.a. met inachtneming van de HER-procedure’.
(4) De zoekgebieden:
- Op pag. 230, 4.1.1 bij ‘Hoogbouw in het Waterfront’: de zin ‘bij voorkeur wordt’ … t/m ‘wordt onderzocht’ te wijzigen in: ‘Voor zover de zoekgebieden binnen de 2 km-zone vallen, gelden echter de bepalingen voor die zone‘
- Op dezelfde pagina de alinea ‘De gewenste ..’ t/m ‘Unesco-gebied’ te schrappen.
(5) Overige:
- Deze wijzigingen en toevoegingen op andere plaatsen waar nodig eveneens door te voeren.


Het lid van de Gemeenteraad,

M. Verbeet
L.van Droge
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Structuurvisie 2040 (Knelpunten Ecologische Hoofdstructuur)

Lees verder

Structuurvisie 2040 (Jurisdisch borgen van de Ecologische Hoofdstructuur)

Lees verder

    Word actief Doneer