Struc­tuur­visie 2040 (Knel­punten Ecolo­gische Hoofd­structuur)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Van Doorninck, Van Lammeren en Mulder inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040 (knelpunten Ecologische Hoofdstructuur)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,
Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040

Overwegende dat:
- Het Rijk in het Natuurbeleidsplan de ecologische hoofdstructuur heeft ingesteld om de biodiversiteit te bevorderen.
- Er in Amsterdam nog veel barrières in de ecologische hoofdstructuur zijn, zoals kruisingen met wegen, spoorlijnen en kanalen.
- het wenselijk maar financieel niet haalbaar is om alle knelpunten op zeer korte termijn op te lossen
- prioritering moet komen in de op te lossen knelpunten in de ecologische hoofdstructuur en daar budget voor gereserveerd moet worden (bv in de Groengelden)
- Bij ruimtelijke projecten in een gebied waar een of meerdere ecologische knelpunten zijn, het oplossen van de knelpunten op zouden moeten worden genomen in het budget voor projectplan

Voorts overwegende dat:
- Andere partijen, zoals de provincie Noord Holland of Staatsbosbeheer, ecologische projecten op het grondgebied van Amsterdam willen realiseren waarvoor co-financiering van Amsterdam vereist is
- In het verleden het is voorgekomen dat de gemeente deze gelden niet paraat had waardoor het hele project geen doorgang kon vinden


Besluit:

Het college te verzoeken:

- Een uitwerking van het begrip 'ecologische knelpunt' te geven

- Een prioritering aan te brengen in de in de structuurvisie opgenomen knelpunten en een termijnagenda op te stellen om deze op te lossen

- Te onderzoeken wat de financiele mogelijkheden zijn voor het op korte termijn oplossen van de minimaal tien ecologische knelpunten onder andere door het zoeken naar cofinanciering voor ecologische projecten op grondgebied van Amsterdam

- De beleidsintentie uit te spreken dat bij alle ruimtelijke projecten in een gebied waar zich ook een ecologisch knelpunt bevindt, het oplossen van dit knelpunt op wordt genomen in het budget van het projectplan

Het lid van de gemeenteraad,

G.A.M van Doorninck
J. van Lammeren
M. Mulder


Status

Ingediend

Voor

VVD, D66, SP, CDA

Tegen