Struc­tuur­visie 2040 (Juris­disch borgen van de Ecolo­gische Hoofd­structuur)


16 februari 2011

Amendement van de raadsleden Mulder, Van Doorninck, Van Lammeren, van Drooge inzake Ecologische Hoofdstructuur juridisch borgen (Structuurvisie)

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

Overwegende dat:
- het Rijk in het Natuurbeleidsplan de ecologische hoofdstructuur heeft ingesteld om de biodiversiteit te bevorderen;
- Dat betekent dat door de verbindingen tussen de grote groengebieden kunnen planten en dieren zich makkelijker kunnen verspreiden en zij daardoor hun leefgebied vergroten en beter bestand zijn tegen negatieve milieu-invloeden;
- Er is Amsterdam nog veel knelpunten zijn in de EHS die op een kaart inzichtelijk zijn gemaakt (pagina 136) ;
- Die knelpunten moeten worden opgelost.
- Voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen eventueel nieuwe knelpunten in de ecologische hoofdstructuur kunnen veroorzaken
- Er voor de ecologische hoofdstructuur nog geen toetsingskader bestaat om dit te voorkomen.

Voorts overwegende dat:
- De indicatieve lijnen op de kaart van de ecologische structuur onvoldoende duidelijkheid geven over de exacte locatie van deze verbindingen.
- Om bij ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen toetsen of er sprake is van aantasting van de ecologische structuur, de indicatieve lijnen vertaald moeten worden naar concrete kaartvlakken.

Besluit:
- in te voegen in hoofstuk 2 (uitvoeringsprogramma):
‘De ecologische hoofdstructuur wordt gerespecteerd, knelpunten worden aangepakt en voor wijzigingen is, vergelijkbaar met de hoofdgroenstructuur, een besluit van de gemeenteraad nodig.’
- Hiertoe een toetsingskader voor de ecologische hoofdstructuur op te nemen analoog aan de Hoofdgroenstructuur en het TAC aan te wijzen als technisch adviesorgaan

- De indicatieve lijnen van de ecologische hoofdstructuur te vertalen naar concrete kaartvlakken

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,

Mulder
Van Doorninck
Van Lammeren
Van drooge


Status

Ingediend

Voor

D66, VVD, SP

Tegen