Struc­tuur­visie 2040 (Kind­vrien­de­lijke stad)


16 februari 2011

Amendement van de raadsleden Mulder, Van Drooge, Capel, Van der Ree, Van Doorninck Poorter, Moorman en van Lammeren over gezinnen en de kindvriendelijke stad (structuurvisie)

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040,

Overwegende dat:
- Hoofdstuk 7 “Wonen en werken in Amsterdam” op pagina 96 omschrijft hoe een aanzienlijke groep hoog opgeleide creatieve kenniswerkers zich vestigen in Amsterdam en dat het aanbod op de woningmarkt moet zijn toegesneden op deze groep;
- de tekst daarna overgaat op studenten als doelgroep en de laatste alinea als kop heeft 70.000 woningen;
- er in dit hoofdstuk te weinig aandacht is voor gezinnen behouden voor de stad en voor ouderen die oud willen worden in hun buurt.

Besluit:
- Binnen hoofdstuk 7 tussen de tekst over creatieve hoogopgeleiden (pagina 96) en studenten (pagina 97) de volgende tekst toe te voegen:

‘Veel gezinnen kiezen bewust voor de stad. Voor de specifieke woonwenen van deze stadsgezinnen moet voldoende tegemoet gekomen worden. Zoals een goede keuken en in appartementen een groot balkon, een praktische ontsluiting met een lift, gesitueerd rond en met zicht op groene ruimte met speelvoorzieningen.
De stad moet kindvriendelijk zijn, waar je op de stoep kunt spelen, waar genoeg veilige speelvoorzieningen zijn. Bij het ‘plannen’ van de stad moeten we goed rekening houden met deze behoefte: een school in de buurt, kinderopvang, groene ruime om in te spelen, sportfaciliteiten, et cetera. Een brede school, slim gepositioneerd in de buurt, zodat mensen van allerlei achtergrond elkaar kunnen ontmoeten.
Om meer centrale gedeelten van de stad toegankelijk te houden voor gezinnen worden marktcontraire woonvormen ingezet, zoals combinaties van koop en huur van dezelfde woning.
Om gezinnen te behouden voor de stad is het belangrijk in grote delen van de stad ook meer ontspannen woonmilieus te creëren. Waar dat kan, zoals op IJburg 2, Noord en Zuidoost en de westelijke tuinsteden moeten wij die ruimte benutten en meer ‘met tuin’ moeten bouwen dan in de centraal gelegen delen.


Het lid / De leden van de Gemeenteraad,

M. Mulder
G.A. van Drooge
Capel
Van der Ree
Van Doorninck
M. Poorter
M. Moorman
Van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen