Struc­tuur­visie 2040 (Schoon goede­ren­vervoer opnemen in Struc­tuur­visie)


16 februari 2011

Onderwerp

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040:
Schoon goederenvervoer over het water opnemen in Structuurvisie

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
- in het Instrumentarium van de Structuurvisie onder het hoofdstuk Verkeer en Vervoer kaarten zijn opgenomen van het Hoofdnet Fiets, Hoofdnet OV en Hoofdnet Auto;
- op p. 253 wordt gesteld dat het infrastructuurnetwerk bestaat uit Hoofdnet Auto, Hoofdnet Rail, Hoofdnet OV, Hoofdnet Fiets en Hoofdnet Vaarwegen
- over het Hoofdnet Vaarwegen weinig terug te vinden is
- het Actieplan Goederenvervoer het vervoer van goederen over het water wil stimuleren

Overwegende dat
Schoon goederenvervoer via het Hoofdnet Vaarwegen het vrachtverkeer in Amsterdam kan verminderen en de luchtkwaliteit kan verbeteren
Mokum Mariteam over een schone, emissievrije grachtenboot beschikt
Reeds een samenwerkingsverband tot stand is gekomen tussen Mokum Mariteam en de Verenigde Bedrijven van het Food Center Amsterdam


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
De derde alinea op pagina 254, de tweede zin, ‘Hierbij valt te denken aan overslaglocaties aan de rand van Amsterdam (Actieplan Amsterdam Elektrisch) of overslaglocaties voor multimodaal transport (water en rail).’ te wijzigen in:
‘Hierbij valt te denken aan schoon goederenvervoer per elektrische boot via
primaire en secundaire vaarwegen, overslaglocaties aan de rand van
Amsterdam (Actieplan Amsterdam Elektrisch), overslaglocaties voor
multimodaal transport (water, vrachtverkeer en rail).’

2. Aan de derde alinea op pagina 254 de volgende zin toe te voegen: ‘Goederenvervoer over het water wordt gestimuleerd. Met de inzet van elektrische boten wordt de waterinfrastructuur van Amsterdam beter benut en wordt het wegennet ontzien. De gemeente voorziet in overslaglocaties voor boot- en vrachtverkeer en oplaadpunten voor elektrische boten met groene stroom. ’

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, CDA, D66