Struc­tuur­visie 2040 (Binnen een jaar met Water­visie komen)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: Watervisie

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
in de Structuurvisie een Watervisie wordt aangekondigd waar Amsterdam al jaren op wacht
in de Structuurvisie niet wordt aangegeven op welke termijn deze Watervisie tot stand moet zijn gekomen

Overwegende dat
Amsterdam beschikt over een prachtige waterinfrastructuur
Deze waterinfrastructuur beter benut kan worden om schoon en duurzaam transport in Amsterdam te genereren, bijvoorbeeld door de inzet van elektrische (goederen)schepen

De klimaatverandering een aantal implicaties heeft voor de stedelijke waterhuishouding, waarvan waterberging er een is

Het IJmeer de status natura-2000-gebied heeft vanwege de groepen overwinterende watervogels
Deze vogels met name tijdens het broedseizoen hinder ondervinden van pleziervaart

Er in sommige Amsterdamse wateren en vijvers vissensterfte optreedt die te wijten is aan onvoldoende onderhoud aan het water


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
binnen een jaar met een Watervisie te komen, waarin visies worden opgenomen ten aanzien van de volgende onderwerpen:
elektrisch watervervoer en transport, waterberging en waterecologie

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66, PvdA, SP

Tegen

VVD, GroenLinks, CDA