Struc­tuur­visie 2040 (Riethoek)


16 februari 2011

Motie van de raadsleden Mulder en Van Doorninck, van Drooge en van Lammeren inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040 (Riethoek)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad.
Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040

Overwegende dat
- Er een verkenning Gaasperdam zal worden opgesteld waarin ondermeer wordt onderzocht of aan de oost-en zuidzijde van het Centraal Park Gaasperdam en de noordzijde van de wijk Gein woningen gebouwd kunnen worden welke gericht zijn naar het park/plas
- Het van belang is zuinig te zijn op de groene omgeving
- Er enige onduidelijkheid kan ontstaan tussen het kaartmateriaal en de Riethoek m.b.t. de verkenning voor woningbouwlocaties
- De riethoek een mooi en bijzonder natuurgebied is

Besluit:

- In te voegen op p. 84 onder paragraaf 6.5.3

‘Het onderzoek naar bebouwing strekt zich niet uit tot de Riethoek. Realisatie van de doorgaande fietsroute vindt bij voorkeur niet door de Riethoek plaats.

Het lid van de gemeenteraad,

M. Mulder
G.A. van Doorninck
L. van Drooge
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66, SP

Tegen

VVD