Struc­tuur­visie 2040 (OZB ener­gie­la­bel­af­han­kelijk maken)


15 februari 2011

Amendement van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040:
OZB energielabelafhankelijk maken

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
- Amsterdam de klimaatdoelstelling hanteert dat in 2025 de totale CO2-uitstoot van de stad gelijk moet zijn aan 40% van de CO2-uitstoot van 1990;
- veel Amsterdamse woningen slecht geïsoleerd zijn en daarmee onnodig extra gas verbruiken ten behoeve van verwarming;
- de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor 2011 is gekoppeld aan de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van de woning, namelijk 0,05589% van de WOZ-waarde.

Overwegende dat
- de CO2-uitstoot van Amsterdam vooralsnog alleen maar stijgt en het bereiken van klimaatdoelstellingen nog niet in zicht is;
- veel CO2-uitstoot gereduceerd kan worden door woningen goed te isoleren;
- woningisolatie bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen;
- onder het motto ‘de vervuiler betaalt’ de eigenaar van een slecht geïsoleerde woning gaat betalen voor het stukje extra vervuiling dat ontstaat door slechte isolatie;
- huiseigenaren door een energielabelafhankelijke OZB kunnen worden gestimuleerd om hun huizen te isoleren.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

te onderzoeken op welke manier woningen via de OZB kunnen worden belast op basis van hun energielabel, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt, zodat eigenaren van woningen met een A-label minder OZB gaan betalen dan eigenaren van woningen die een G-label hebben (het doel is niet om in totaal meer belasting te innen).

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, SP