Struc­tuur­visie 2040 (OV niet ontvlechten)


16 februari 2011

Amendement van het raadslid Bergervoet en van Lammeren niet ontvlechten (structuurvisie)

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040,

Overwegende dat:
- Er bij de besluitvorming van de OV visie 2008-2020 uitgebreid is gesproken over de voor- en nadelen van ontvlechten;
- Ontvlechten betekent dat verschillende lijnen niet meer gebundeld kunnen rijden op (deels) hetzelfde traject, wat vervolgens weer betekent dat de reiziger vaker moet overstappen;
- Vaker overstappen is alleen acceptabel bij hoogfrequent rijden (eens per twee a drie minuten een metrotrein) en dat dit, zeker in de avonduren, niet rendabel is en niet zal gebeuren;
- Dit in elk geval volstrekt onmogelijk is is als de door het rijk aangekondigde draconische bezuinigingen op het OV daadwerkelijk door gaan;
- Er bij de behandeling van de OV visie 2008-2020 een motie is aangenomen van de PvdA, GroenLinks en de Sp waarin staat dat ontvlechten niet het uitgangspunt mag zijn.
-


Besluit:
- de zin op pagina 122: ‘Op het metronet moet waar dat voor de capaciteit nodig is ontvlechting van verschillende lijn op één tracé plaatsvinden.’ te wijzigen in: ‘Ontvlechting niet als uitgangpunt te nemen voor het metronet, maar alleen gebruikt te maken van ontvlechting van verschillende lijnen op een trace als dit onvermijdelijk is voor de capaciteit.’

Het lid / De leden van de Gemeenteraad,

M. Bergervoet
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

VVD, D66, GroenLinks, SP

Tegen

CDA