Struc­tuur­visie 2040 (Onder­gronds bestem­mingsplan)


16 februari 2011

Motie van de leden Mulder, Van Doorninck, Van der Ree en Van Lammeren inzake ‘ondergronds bestemmingsplan’ (Structuurvisie)

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040;

Overwegende dat:

- Amsterdam geschikt is voor drie duurzame warmte- en koude technieken, namelijk stadswarmte, stadskoude, en warmte koude opslag;
- raad en college in verschillende documenten een "warmte, tenzij… " beleid hebben vastgesteld, met als belangrijkste ingredienten: een aansluitplicht onder voorwaarden, uitbreiding naar 100.000 aansluitingen in 2020, en doorgroei naar 200.000 in de jaren daarna, aanleg van een ringnet;
- de raad en het college nog geen beleid heeft vastgesteld voor stadskoude en/of warmtekoude opslag;
- het college heeft aangeven zich te bezinnen op een rol bij de levering van stadskoude;
- de technieken toepasbaarbaar zijn ten behoeve van klimaatneutrale nieuwbouw en de bestaande bouw;
- de drie technieken deels aanvullend, deels concurrend zijn.
- afstemming van de drie technieken gewenst is. Hiervoor kunnen "warmte/koude kaarten" worden opgesteld , zoals bijvoorbeeld stadsdeel Zuidoost al succesvol heeft aangegeven.
- Gemeente Amsterdam zich ten doel gesteld heeft CO2 uitstoot met 40 procent te verlagen
- Amsterdam vanaf 2015 klimaat neutraal wil bouwen
- stadskoude/warmte een duurzame vorm van energie is die een belangrijke bijdrage kan leveren aan klimaat neutraal bouwen en CO2 reductie
- stadskoude een hoge energetische efficiency kent: een CO2 reductie van 75% tov van conventionele koeling
- het Amsterdamse warmtenet het snelst groeinede is van Nederland (bijna 5000 woningen per jaar) en CO2 reductie van 50-80 procent kent tov HR ketel

Verzoekt het college:

- stadsbreed warmte/koude kaarten op te stellen, waarin aangegeven wordt welke techniek op welke locatie (bestaande bouw en nieuwbouw) de voorkeur heeft.
- mogelijkheden te beschrijven die de gemeente heeft om op invoering van deze technieken te beinvloeden (bijvoorbeeld opname in bestemmingsplan en/of structuurplan; uitbreiding van de aansluitplicht naar koude; uitbreiding takenpakket van de joint venture WPW);
- hierover te rapporteren aan de raad.


Het lid / De leden van de Gemeenteraad,

M. Mulder
G. A. Van Doorninck
D. van der Ree
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

D66, SP

Tegen