Struc­tuur­visie 2040 (Ontwik­kelen ecolo­gische visie)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: Ontwikkelen separate Ecologische Visie

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
In de Structuurvisie het behoud en de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur en Hoofdgroenstructuur onvoldoende worden gewaarborgd;
De Structuurvisie geen document is dat zich leent voor uitgebreide visies en plannen op het gebied van ecologie;
Het college in het pre-advies op de motie ‘Ecologische hoofdstructuur juridisch borgen’ heeft voorgesteld een Ecologische Visie op te nemen in de Structuurvisie;

Overwegende dat
een Ecologische Visie als onderdeel van de Structuurvisie kaderstellend van aard zal zijn;
Voor water een aparte Watervisie wordt ontwikkeld;
de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur, Ecologische Hoofdstructuur, Hoofdbomenstructuur, ecologische knelpunten, biodiversiteit en in het wild levende dieren een eenduidige visie, integrale aanpak, budgettering en planning behoeven om goed te kunnen worden gewaarborgd en ontwikkeld.


Besluit:
Naast het toe te voegen hoofdstuk ‘Ecologische Visie’ zoals dit is voorgesteld in het pre-advies, een separate Ecologische Visie te ontwikkelen, waarin een eenduidige visie, integrale aanpak, budgettering en planning wordt weergegeven omtrent de huidige en gewenste toekomstige situatie van deHoofdgroenstructuur, Ecologische Hoofdstructuur, Hoofdbomenstructuur, ecologische knelpunten, biodiversiteit en in het wild levende dieren;
Hierbij de samenwerking op te zoeken met alle stadsdelen en externe betrokken partijen zoals de NS.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA, D66, GroenLinks