Struc­tuur­visie 2040 (Crema­toria)


16 februari 2011

Amendement van het raadslid Van Drooge, Mulder, van Lammeren en van Ree inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040 (crematoria)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Structuurvisie Amsterdam 2040,

Constaterende dat:

- in de Structuurvisie 2040 crematoria genoemd worden als inpasbare voorzieningen op begraafplaatsen (Instrumentarium 5.1.2)

Overwegende dat:

- crematoria in veel gevallen een aanslag betekenen op het aanwezige groen;
- van het gebruik van crematoria redelijke prognoses te maken zijn;
- crematoria in veel gevallen gemeentelijk geëxploiteerd worden;
- crematoria vaak om kostbare investeringen vragen en een lange terugverdientijd hebben;
- een stadsbrede en zelfs regionale coördinatie van crematoriumcapaciteit derhalve noodzakelijk is.

Verzoekt het College:


- Aan paragraaf 5.1.2 “Criteria per groentype” van het Instrumentarium op bladzijde 242 van de Structuurvisie Amsterdam 2040 onder “inpasbare voorzieningen” bij “Begraafplaats” de tekst “crematorium” te vervangen door: “crematorium, enkel wanneer er een stads- en regiobrede afweging omtrent noodzaak en rendabiliteit is gemaakt.”


Het lid van de gemeenteraad,

A. H. van Drooge
B. M. Mulder
C. J. van Lammeren
D. D. van Ree


Status

Ingediend

Voor

D66

Tegen

GroenLinks, SP