Struc­tuur­visie 2040 (Onderzoek effecten IJmeer­ver­binding)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: gedegen onderzoek naar effecten IJmeerverbinding

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
het IJmeer een belangrijk natuur- en recreatiegebied is voor veel Amsterdammers;
het IJmeer vanwege grote aantallen overwinterende watervogels is benoemd tot Natura 2000-gebied;
in de Structuurvisie is opgenomen dat een betere verbinding tussen Amsterdam en Almere gewenst is;
wordt gesteld dat een betere verbinding tussen Amsterdam en Almere ‘ondenkbaar’ is zonder IJmeerverbinding (p. 70).

Overwegende dat:
-er onvoldoende bekend is over mogelijkheden en effecten van uitbreiding van de huidige trein- en autoverbinding;
-de financiële, ecologische, landschappelijke, hydrologische en recreatieve effecten van de aanleg van een brugverbinding tussen Amsterdam en Almere nog onvoldoende bekend zijn;
-financiële, ecologische, landschappelijke, hydrologische en recreatieve effecten van de aanleg van een tunnelverbinding tussen deze steden nog onvoldoende bekend zijn;
-de noodzaak van een IJmeerverbinding nu niet duidelijk is vanwege een gebrek aan inzicht in de invloed van een IJmeerverbinding op reizigersstromen/-gedrag en vanwege het reeds bestaan van een goede OV- en autoverbinding tussen beide steden.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

-een beslissing over de aanleg van een eventuele IJmeerverbinding pas te nemen wanneer onderzoek is verricht naar de financiële, ecologische, landschappelijke, hydrologische en recreatieve effecten van:
-uitbreiding van de bestaande trein- en autoverbinding (langs de A1-A6);
-een tunnelverbinding door het IJmeer;
-een brugverbinding over het IJmeer;
-zodat over de verbetering van de verbinding tussen Almere en Amsterdam een weloverwogen beslissing kan worden genomen.


Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, SP, D66