Struc­tuur­visie 2040 (Hoofd­bo­menstructuur)


16 februari 2011

Onderwerp

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren en Marieke van Doorninck inzake de Structuurvisie 2040: Toetsingskader Hoofdbomenstructuur

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
de Hoofdbomenstructuur (HBS) aanknopingspunten biedt voor uitbreiding en herstel van het bomenbestand.

Overwegende dat
uitbreiding van het bomenbestand zeer wenselijk is vanwege de voordelen van bomen voor de stad (o.a. verbetering van de luchtkwaliteit, verkoeling, schaduw, CO2-vastlegging en opvang van fijnstof);
er nu onvoldoende waarborgen bestaan voor een zorgvuldige omgang met bomenrijen in de planvorming.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
in het Instrumentarium van de Structuurvisie een toetsingskader op te nemen met kader en toetsingsstructuur voor de Hoofdbomenstructuur;
de TAC aan te wijzen als technisch adviesorgaan, analoog aan de Hoofdgroenstructuur.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren
Marieke van Doorninck


Status

Ingediend

Voor

SP, D66

Tegen

VVD, PvdA, CDA