Struc­tuur­visie 2040 (Gaas­perplas)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Van Doorninck, Mulder, Manuel en van Lammeren inzake de Structuurvisie Amsterdam 2040 (verkenning Gaasperplas )

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,
Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040

Overwegende dat
- In het stadsdeel Zuidoost Gaasperdam/Holendrecht steeds meer in beeld komt als nieuwe omvangrijke herstructureringsopgave
- Daartoe een Verkenning Gaasperdam zal worden opgesteld waarin ondermeer wordt onderzocht of aan de oost-en zuidzijde van het Centraal Park Gaasperdam en de noordzijde van de wijk Gein woningen gebouwd kunnen worden welke gericht zijn naar het park/plas

Voorts overwegende dat:
- De zuidzijde van de Gaasperplas in ieder geval tot 2020 onderdeel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur
- Het groen aan de zuidzijde van de Gaasperplan belangrijk is voor de uitstraling van de Gaasperplas en de recreatieve functie van het gebied
Besluit:

-In te voegen op p 81"het onderzoek naar bebouwing ten zuide naar de Gaasperplas strekt zich niet uit tot het Oranjebos maar beperkt zich tot het gedeelte ten zuiden daar van"

Het college op te dragen
-In de verkenning Gaasperdam het bestaande groen aan de zuidzijde van de Gaasperplas
Als uitgangspunt te nemen bij voorkeur geen plannen te ontwikkelen die een aantasting van de Hoofdgroenstructuur met zich meebrengen.

Het lid van de gemeenteraad,

G.A.M van Doorninck
M. Mulder
I. Manuel
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP, CDA

Tegen

VVD