Struc­tuur­visie 2040 (Marine Etablis­sement)


16 februari 2011

Amendement van het raadslid Mulder en van Lammeren inzake marine etablissement (structuurvisie 2040)

Aan de gemeenteraad

De ondergetekende heeft de eer voor te stellen

de Raad

Gehoord de discussie over de Structuurvisie 2040

Overwegende dat:

-binnenstedelijke herontwikkelinglocaties schaars zijn en dat die goed benut moeten worden

-in de structuurvisie 2040 defenitieve besluitvorming over het marine etablissement weliswaar niet officieel aan de orde is, maar de kaart op pagina 38-39 (ontwerp structuurvisie) toch een bepaalde richting uitwijst

Besluit:
de kaart 'Uitrol centrumgebied Amsterdam 2040 op pagina 38-39 (ontwerp structuurvisie) zo te wijzigen, dat er het marine etablissement weliswaar een 'metropolitane plek' ( evenementen, stadsparken etc.) blijft maar ook de functie wonen (voor ouderen) en werken krijgt en minimaal een stadspark

de leden

M. Mulder

J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, D66, SP

Tegen

VVD, CDA