Struc­tuur­visie 2040 (IJmeer/Markermeer)


16 februari 2011

Onderwerp

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: doelstellingen IJmeer/Markermeer opnemen in Structuurvisie

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat:
de Structuurvisie een weergave is van ambitie en opgaven voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam;
de bestaande natuurwaarden van het IJmeer/Markermeer achteruit hollen en een achteruitgang van de mossel- en spieringpopulaties tot grote voedseltekorten leidt bij overwinterende eenden (Structuurvisie, p.70);
ingrijpende maatregelen nodig zijn om de neergaande trend in het ecosysteem te keren (Structuurvisie, p.70);
een groot deel van het IJmeer is aangewezen als Speciale Beschermingszone (SBZ) onder de EG-Vogelrichtlijn (Alterrarapport 1363, p.7).


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de tekst die op pagina 70 in de Structuurvisie is gewijd aan de natuurwaarden van het IJmeer/Markermeer kaderstellend te formuleren en de doelstellingen die de gemeente voor dit gebied nastreeft hierin expliciet op te nemen.


Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdA, GroenLinks, SP

Tegen

CDA, VVD, D66