Struc­tuur­visie 2040 (Heldere doel­stel­lingen groen en water)


16 februari 2011

Onderwerp

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: formuleren van heldere doelstellingen groen en water

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
In de Structuurvisie plannen die over groen en water gaan van weinig concrete doelstellingen, getallen en faseringen zijn voorzien;
De plannen die betrekking hebben op bouw, wegen en openbaar vervoer wel van deze gegevens zijn voorzien;

Overwegende dat
Het motto Amsterdam economisch sterk en duurzaam aangeeft dat een belangrijke rol is weggelegd voor de ontwikkeling van een duurzame en groene stad die anticipeert op klimaatverandering;
De Structuurvisie een kader vormt voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad voor de komende dertig jaar.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Plannen die betrekking hebben op groen en water in de Structuurvisie te voorzien van duidelijke doelstellingen, richtlijnen, faseringen en cijfers, zoals dat ook gebeurt met bouw- en OV-plannen.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, D66, SP