Struc­tuur­visie 2040 (Hoofd­groen­structuur en ecolo­gische verbin­dings­zones inte­greren met plannen infra­structuur)


16 februari 2011

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de Structuurvisie 2040: Hoofdgroenstructuur en ecologische verbindingszones integreren met plannen infrastructuur

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat
De Structuurvisie het begrip ’planologische reservering infrastructuur’ kent (p. 253);
Dat hieronder wordt verstaan: een planologische voorziening die bij de inrichting van het stedelijk gebied formeel geregeld is om ruimte te bewaren en te bestemmen (reserveren) voor de fysieke aanleg van toekomstige (hoofd)infrastructuur;
De huidige omschrijving van het infrastructuurnetwerk bestaat uit het Hoofdnet Auto, het Hoofdnet Rail, het Hoofdnet Openbaar vervoer, het Hoofdnet Fiets en het Hoofdnet Vaarwegen.

Overwegende dat
De ruimtelijke reserveringen die deze Hoofdnetten kennen in de Structuurvisie niet worden geïntegreerd met de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen van de Hoofdgroenstructuur;
De Hoofdgroenstructuur net als de infrastructurele Hoofdnetten ruimtelijke reserveringen nodig heeft om goed te kunnen worden ontwikkeld;
De Structuurvisie een kader vormt voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad voor de komende dertig jaar.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In de Structuurvisie rekenschap te geven van de kwetsbaarheid van de Hoofdgroenstructuur;
De Hoofdgroenstructuur en Ecologische verbindingszones integraal deel te laten uitmaken van het infrastructuurnetwerk zoals bedoeld op pagina 253 van de Structuurvisie, zodat deze minimaal onder hetzelfde voorzieningenregime vallen als de Hoofdnetten.

Het lid / De leden van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

SP

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, VVD, CDA