Stra­te­gische plannen van Haven­be­drijf Amsterdam N.V. (Inten­si­veren/Hout­rak­polder)


11 juni 2015

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de strategische plannen van Havenbedrijf Amsterdam N.V. (Gemeenteblad afd.?1, nr. 411);

Constaterende dat:

- Uit scenario’s voor goederenstroomprognoses blijkt dat de overslag in de haven zal blijven groeien, mede door de nieuwe zeesluis;
- De haven inzet op intensief en doelmatig gebruik van de haventerreinen en dat er ruimte blijft voor bijzondere natuur;
- Er in de haven geen nieuwe olie- en kolenterminals zullen worden gebouwd en de haven juist een centrum wil worden voor handel en productie van duurzame energie;
- Toch wordt aangegeven in de Havenvisie dat mogelijk na 2030 de overslag zodanig groeit, namelijk naar 125 miljoen ton, dat uitbreiding van de haven in het noordelijk deel van de Houtrakpolder aan de orde komt;

Overwegende dat:

- In het scenario van 125 ton overslag in het Noordzeekanaalgebied, de verwachting is dat daarvan 50 miljoen ton olie en 20 miljoen ton kolen betreft;
- De haven een rol wil aannemen als aanjager van innovatie en duurzame energietransitie en dat daarbij gestreefd zou moeten worden naar het vormgeven van een compacte en duurzame haven;
- De gemeenteraad de ambitie heeft uitgesproken dat de Amsterdamse haven in 2030 de duurzaamste haven ter wereld is;
- De Houtrakpolder onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur en daarmee bijdraagt aan de natuur en biodiversiteit in Nederland en uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen een pan-Europees Ecologisch Netwerk moet vormen;

Spreekt de ambitie uit dat:
de haven zodanig inzet op duurzaam intensiveren van het havenareaal dat hierdoor in de toekomst geen uitbreidingsruimte nodig zal zijn

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
in de wensen en bedenkingen aan het Havenbedrijf op te nemen om dit streven te verwerken in de Havenvisie


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks

Tegen

D66, SP, PvdA, VVD, CDA, PvdO