Krediet­be­sluit Zuidasdok (fiets­pas­seer­baarheid)


15 juni 2015

Onderwerp
Motie van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het kredietbesluit Zuidasdok en uiten van wensen en bedenkingen inzake de weging van de criteria voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) ten behoeve van het starten van de dialoogfase van de aanbesteding (fietspasseerbaarheid van het Zuidasdok)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de plannen voor het Zuidasdok,

Constaterende dat:
- Het ontwerp bestemmingsplan Zuidasdok duidelijk stelt dat de passages in het Zuidasdok een ‘interwijk’ verkeersfunctie moeten hebben;
- Het huidige plan dit alleen faciliteert voor voetgangers;
- Interwijk fietsverkeer in het kerngebied niet gefaciliteerd wordt, terwijl het Noord-Zuidfietsverkeer volgens de Bouwstenen Visie Zuidas 2015 wel toeneemt;

Overwegende dat:
Noord-Zuidfietsverkeer door het gebied zorgt voor meer sociale veiligheid, met name buiten kantoortijden;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
In het inrichtingsplan voldoende faciliteiten op te nemen voor Noord-Zuid interwijk fietsverkeer, voetgangers en wandelaars, ook tijdens de bouwfase.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen