Stra­te­gisch plan Haven­be­drijf (stresstest)


1 april 2016

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake een stresstest voor het beleid van Havenbedrijf Amsterdam N.V.

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het bijgestelde strategisch plan 2014-2017 van het Havenbedrijf Amsterdam N.V.

Constaterende dat:

- Het businessmodel van het Havenbedrijf draait om de overslag van fossiele brandstoffen
- Er in het Strategisch Plan 2014-2017 wordt gesproken over een energietransitie, maar hiervoor geen duidelijke doelstellingen zijn vastgesteld

Overwegende dat:

- Het blijven investeren in fossiele brandstoffen, met het oog op de dreigende koolstofzeepbel, economisch onverstandige bedrijfsvoering is
- Het Havenbedrijf er baat bij heeft om het te voeren beleid te toetsen op toekomstbestendigheid

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Het eerstvolgende nieuwe Strategisch Plan van het Havenbedrijf te toetsen op financieel-economische effecten ten aanzien van fossiele investeringen, met een instrument zoals de stresstest van carbon tracker,
- De Raad te informeren over het gekozen instrument en over de uiteindelijke resultaten van de toets

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen