Stra­te­gisch plan Haven­be­drijf Amsterdam (afbouwen fossiele brand­stoffen)


1 april 2016

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het uitwerken van scenario’s voor het afbouwen van fossiele brandstoffen in de haven

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het bijgestelde strategisch plan 2014-2017 van het Havenbedrijf Amsterdam N.V.

Constaterende dat:

- Het businessmodel van het Havenbedrijf draait om de overslag van fossiele brandstoffen
- Er in het Strategisch Plan 2014-2017 wordt gesproken over een energietransitie, maar hiervoor geen duidelijke doelstellingen zijn vastgesteld

Overwegende dat:

- Het blijven investeren in fossiele brandstoffen, met het oog op de dreigende koolstofzeepbel, economisch onverstandige bedrijfsvoering is
- Het Havenbedrijf alternatieve verdienmodellen nodig heeft om toekomstbestendig te zijn

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Het Havenbedrijf te vragen om een uitwerking te geven van verschillende scenario’s waarin fossiele brandstoffen in de haven worden afgebouwd
- In deze scenario’s aandacht te vragen voor verdwijnende en opkomende werkgelegenheid en de wijze van grondgebruik
Deze scenario’s terug te koppelen aan de gemeenteraad voor 1 september 2016 en te laten integreren in het nieuwe Strategisch Plan van het Havenbedrijf

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen