Stedelijk Hand­ha­vings­pro­gramma 2017-2018 (opvolging meldingen dieren­mis­han­deling)


10 mei 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Stedelijk Handhavingsprogramma 2017-2018;

Constaterende dat:

Handhavers in verschillende domeinen geïnstrueerd worden in de wetgeving & handelingsbevoegdheden over dierenwelzijn en weten waar de melding te maken en de juiste instanties daarvoor in te schakelen;

Overwegende dat:

Er capaciteitsproblemen zijn bij handhavingsinstanties die bevoegd zijn om bijvoorbeeld de dieren in beslag te nemen, waardoor snelle en effectieve handhaving na meldingen over dierenverwaarlozing of -mishandeling vaak uit blijft.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In de periode 2017-2018 in kaart te brengen hoe opvolging wordt gegeven aan de binnengekomen meldingen over dierenmishandeling of – verwaarlozing en hiervan in de zomer van 2018 een overzicht aan de gemeenteraad te doen toekomen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen