Motie inzake het beschikbaar stellen van een uitvoe­rings­krediet voor de recon­structie van de Amstel­veen­seweg (defi­nitief ontwerp naar gemeen­teraad)


6 april 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de reconstructie van de Amstelveenseweg;

Overwegende dat:

Een meerderheid van 61% de bewoners de voorkeur uitsprak voor Variant 3 van de drie geboden varianten voor de reconstructie van de Amstelveenseweg;
Deze keuze is overgenomen door het Dagelijks Bestuur van bestuurscommissie Zuid en het college;
Uit de ontwerpschetsen geen volledig beeld van de reconstructie is op te maken, met name met betrekking tot de trottoirbreedte.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het definitief ontwerp van de reconstructie Amstelveenseweg nog ter goedkeuring aan de raad te doen toekomen wanneer deze af is.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Z.D. Ernsting


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, SP, PvdA, PvdO

Tegen

CDA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Beleid voor de vaststelling van het canonpercentage bij bestaande erfpachtrechten (ondergrens van 1,94 procent voor woningeigenaren)

Lees verder

Stedelijk Handhavingsprogramma 2017-2018 (opvolging meldingen dierenmishandeling)

Lees verder

    Word actief Doneer