Stand van zaken beheer damherten AWD (OVP-protocol)


30 september 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake Stand van zaken beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen (OVP-protocol)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de stand van zaken van het damhertenbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Gemeenteblad afd. 1 nr. 916)

Overwegende dat:

– in de Oostvaardersplassen een grondig getoetst en breed gesteund protocol voor vroeg-reactief beheer wordt gehanteerd, dat grootschalige wintersterfte voorkomt;

– de gemeenteraad al in 2013 de wens uitsprak dat dit OVP-protocol ook zou worden toegepast in de Amsterdamse Waterleidingduinen;

Constaterende dat:

– het beheer van de damherten in de AWD vooralsnog niet heeft plaatsgevonden conform het OVP-protocol;

– vroeg-reactief beheer als natuurlijke manier van populatiebeheer dus nog geen kans heeft gekregen in de AWD;

– kwetsbare planten en nectarbronnen in de AWD beschermd kunnen worden door uitrastering van vegetatie.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

– De OVP beheersvorm (vroeg-reactief) toe te passen zolang als nodig voor een evaluatie (en dus tenminste 1 jaar);
– Afschot van damherten in de AWD tot en met de evaluatie enkel te laten plaatsvinden op vroeg-reactieve basis, in lijn met het OVP-protocol;
– Natuurwaarden tijdens deze periode zorgvuldig te blijven monitoren.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

PvdA, CDA, D66, VVD