Begroting 2016 (onderzoek inves­te­ringen fossiele industrie)


4 november 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (onderzoek investeringen fossiele industrie).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- de Noorse hoofdstad onlangs besloten heeft al haar beleggingen in fossiele energie te verkopen;
- de gemeente Amsterdam de energiehuishouding op termijn volledig fossielvrij – dus niet afhankelijk van kolen, olie of gas – wil laten zijn;

Overwegende dat:

- het onlogisch en contraproductief is om enerzijds te investeren in duurzame energievoorzieningen en tegelijkertijd financiële banden te hebben met de fossiele industrie;

Spreekt uit dat:

- het wenselijk is om als gemeente geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie te doen en op termijn de al bestaande investeringen uit de fossiele industrie terug te trekken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- een overzicht op te stellen over de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie en de Raad hier binnen een half jaar terugkoppeling over te geven.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Allepartijen

Tegen