Agenda Groen (draag­kracht evene­menten in parken)


30 september 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Agenda Groen (draagkracht evenementen in parken).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Agenda Groen;

Constaterende dat:

het aantal evenementen de afgelopen tien jaar gegroeid is;

het stedelijk evenementenbeleid geactualiseerd zal worden en hierin o.a. openbaarheid van het groen tijdens, voor en na een evenement en draagkracht van het groen belangrijke aandachtspunten zullen zijn;

Overwegende dat:

er een heldere afweging dient te worden gemaakt of de aard van het evenement zich verdraagt met het karakter en de bestemming van het park;

Besluit:

Op pagina 15 de volgende tekst toe te voegen onder ‘Acties en maatregelen 2015-2018’, net als op pagina 50 bij ‘Aandacht voor de balans in het gebruik van de stadsparken’:

Er zal een profiel worden opgesteld over de toelaatbaarheid van evenementen in parken. De draagkracht van een park speelt hierbij een belangrijke rol. Het profiel zal in ieder geval worden opgesteld aan de hand van de volgende criteria: bodemverdichting, het effect op de flora en fauna, (geluids-)overlast bij buurtbewoners, het aantal op- en afbouwdagen, de beschikbaarheid van het park voor algemeen publiek tijdens het evenement, het totaal aantal evenementen in het desbetreffende park en algemene schade veroorzaakt door toelating van het evenement in een park.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA