Riool­heffing (egali­sa­tie­voor­ziening) II


5 september 2013

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de rioolheffing,

Overwegende dat:

- Er in 2022 een enorme vervangpiek zal zijn in Gemeente Amsterdam tav riolering;
- In het plan ‘Breed Water’ staat: “Om toekomstige explosieve stijging van de rioolheffing te voorkomen kan hiervoor in de komende 12 jaar geld gereserveerd worden” (blz 42);
- Volgens het plan ‘Breed Water zou dit voor eind 2015 op €2,7 miljoen moeten komen: ‘Aan het eind van de planperiode wordt een positieve stand van het egalisatie fonds geprognosticeerd van circa €2,7 miljoen. Deze stand is nodig om alvast in te gaan spelen op de toekomstige vervanging van de riolering in de naoorlogse wijken” (blz. 46);
- Deze berekening tevens te wijden is aan een tariefstijging van 1% in 2012, 2013, 2014 en 2015;
- Volgens de Begroting 2012 zal de huidige egalisatievoorziening eind 2012 een omvang van circa €3,5 miljoen hebben, en daarna geleidelijk afnemen tot circa €0,6 miljoen in 2015;
- Het is beter om te voorkomen dan genezen. Daarom moeten we nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de kosten voor de burger niet explosief zullen stijgen in de toekomst;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De rioolheffing volgend jaar met 1% te laten toenemen en dit aan de egalisatievoorziening toe te voegen, zodat de verwachte toekomstige kostenstijging voor de Amsterdammer kan worden afgevlakt.


Status

Ingediend

Voor

Tegen