Pacht­over­een­komst Amster­damse hengel­sport­ver­e­niging (onaf­han­ke­lijke controle)


30 november 2017

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (onafhankelijke controle en handhaving bij onderwaterjacht)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1481).

Constaterende dat:

  • de Amsterdamse Hengelsport Vereniging eigen viscontroleurs en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA) aanstelt die op de naleving van de regels toezien.

Overwegende dat:

  • onafhankelijkheid van groot belang is bij integere controle en handhaving;
  • overtreders meteen moeten worden aangepakt om toekomstig vissenleed te voorkomen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Controle op de naleving van de regels in de pachtovereenkomst en bijbehorende bijlagen niet alleen in handen te leggen van viscontroleurs en BOA’s die vanuit de organisatie van de Amsterdamse Hengelsport Vereniging zijn aangewezen, maar ook een gelijk aantal FTE aan gemeentelijke BOA’s te laten controleren op de naleving van de regels in de pachtovereenkomst.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, PvdO, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (Bosbaan)

Lees verder

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (gemeentelijke communicatie)

Lees verder

    Word actief Doneer