Opvol­gings­on­derzoek lucht­kwa­liteit in Amsterdam (uitstoot crui­se­schepen)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Opvolgingsonderzoek luchtkwaliteit in Amsterdam;

Constaterende dat:

de Rekenkamer in 2011 reeds constateerde dat de Europese luchtkwaliteitsnormen niet gehaald zouden worden in 2015;
op dit moment duidelijk wordt dat deze normen inderdaad niet gehaald gaan worden;
cruiseschepen die de Amsterdam aandoen en geen walstroom gebruiken verantwoordelijk zijn voor een enorme uitstoot tijdens hun bezoek;
deze uitstoot als achtergronduitstoot wordt gezien.

Overwegende dat:

Nederland zich gecommitteerd heeft aan de Europese normen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- te onderzoeken hoeveel cruiseschepen uitstoten (NOx, roet) en deze hoeveelheid uit de achtergrondhoeveelheid halen;

- voortaan de uitstoot van cruiseschepen apart op te nemen in luchtkwaliteitsrapportages;

- te onderzoeken of dit ook voor de andere typen zeeschepen gedaan kan worden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, SP, D66, CDA