Opvol­gings­on­derzoek lucht­kwa­liteit in Amsterdam (aanleggen van crui­se­schepen)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Opvolgingsonderzoek luchtkwaliteit in Amsterdam;

Constaterende dat:

de Rekenkamer in 2011 reeds constateerde dat de Europese luchtkwaliteitsnormen niet gehaald zouden worden in 2015;
op dit moment duidelijk wordt dat deze normen inderdaad niet gehaald gaan worden;
cruiseschepen die de Amsterdam aandoen en geen walstroom gebruiken verantwoordelijk zijn voor een enorme uitstoot tijdens hun bezoek.

Overwegende dat:

Nederland zich gecommitteerd heeft aan de Europese normen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- te onderzoeken welke maatregelen zij kan nemen om de uitstoot van cruiseschepen tegen te gaan, inclusief een verbod op aanleggen indien niet gebruik wordt gemaakt van walstroom;

- de uitkomsten van dit onderzoek voor te leggen aan de raad in het voorjaar van 2017.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, SP, D66, CDA