Opvol­gings­on­derzoek lucht­kwa­liteit in Amsterdam (hand­having)


14 september 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Opvolgingsonderzoek luchtkwaliteit in Amsterdam;

Constaterende dat:

de Rekenkamer in 2011 reeds constateerde dat de Europese luchtkwaliteitsnormen niet gehaald zouden worden in 2015;
op dit moment duidelijk wordt dat deze normen inderdaad niet gehaald gaan worden;
de meest gehoorde klacht van burgers rond de norm overschrijdende locaties luidt dat de gemeente niets aan handhaving doet;
de rekenkamer constateert dat het College wel onderzoek doet naar mogelijkheid van het nemen van rigoureuze maatregelen om de verkeersintensiteit op de (bijna-)knelpunten drastisch te verminderen en de doorstroming te verbeteren om zo in 2015 overal te kunnen voldoen aan de EU-normen voor NO2;
het college echter deze maatregelen nog niet doorvoert.

Overwegende dat:

Nederland zich gecommitteerd heeft aan de Europese normen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

vanaf het aannemen van deze motie actief te gaan handhaven op het halen van de luchtkwaliteitsnormen door het nemen van rigoureuze maatregelen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Nieuw evenementenbeleid (bewonersverenigingen betrekken bij locatieprofielen) 

Lees verder

Opvolgingsonderzoek luchtkwaliteit in Amsterdam (aanleggen van cruiseschepen)

Lees verder

    Word actief Doneer