Actu­a­liteit begroting Dieren­am­bu­lance


10 juni 2013

Onderwerp
Actualiteit van het raadslid de heer Van Lammeren van Partij voor de Dieren inzake de begroting van de Dierenambulance

Aan de Gemeenteraad

Tijdens de bespreking van de subsidieplafonds voor dierenwelzijn is door het college op 2 oktober 2012 de subsidieplafonds voor 2013 vastgesteld. Daarbij is het subsidieplafond voor de Dierenambulance vastgesteld op € 371.333,-.

In de begroting 2013 die na de vaststelling van de subsidieplafonds is vastgesteld, staat echter € 470.000 gereserveerd voor de Dierenambulance.

Op 6 juni is bovengenoemde onderwerp in de commissie EZP behandeld. De wethouder gaf aan dat het het college vrij staat om minder aan een instelling te verstrekken dan er in de door de raad vastgestelde begroting staat.

Uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren blijkt dat de Dierenambulance laat weten niet in staat te zijn om dezelfde diensten te kunnen leveren met de ingevoerde korting van € 100.000.

Op grond van het vorenstaande stelt ondergetekende, op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Gemeenteraad, de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders

1) Is het college van mening dat de begroting een richtlijn is en een maximum wat ter beschikking kan worden gesteld?

2) Is het college van mening dat zij zonder de raad te consulteren, het bedrag wat zij besteden aan een doelstelling, naar beneden kunnen bijstellen?

3) Is het college van mening dat dit ook kan, met specifieke posten, zoals subsidies, die integraal met de begroting worden vastgesteld?

Reden van Spoedeisendheid

Het afhandelen van de begroting 2013 en de richtlijnen die het college hanteert ten aanzien van begroting, voordat de Kadernota 2014 wordt afgehandeld


Status

Ingediend

Voor

Tegen