Onte­rechte kap van bomen bij het ADM-terrein (resul­taten onder­zoeken onterecht gekapte bomen naar raad)


9 maart 2016

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de onterechte kap van bomen bij het ADM-terrein;

Constaterende dat:

er niet altijd zorgvuldig met kapvergunningen wordt omgegaan, zoals in het geval bij het ADM-terrein waar circa 30 bomen zijn gekapt buiten de verstrekte kapvergunning om;
de informatie over de gekapte bomen is overgedragen aan de RVO (toezicht Flora en Faunawet) voor een beoordeling over de schade die is ontstaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

de resultaten over de onderzoeken naar de schade ontstaan door de onterecht gekapte bomen, en hierbij eventuele vervolgstappen, naar de raad te doen toekomen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, SP, PvdA, CDA, PvdD

Tegen

VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Onterechte kap van bomen bij het ADM-terrein (wekelijks overzicht vergunningverlening bomenkap)

Lees verder

Investeringen Zuidasdok (Laat 1000 geluidsschermen bloeien)

Lees verder

    Word actief Doneer